Service Term

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้บริการ Wholay

.

1. วัตถุประสงค์

 Wholay เป็นแพล็ตฟอร์มที่บริษัท อารียา เมตายา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ซึ่งเป็นองค์กรแบบไม่แสวงผลกำไร (Non Profit Organisation)ได้พัฒนาขึ้นเพื่อต้องการส่งเสริมให้สังคมเกิดความรักความเมตตา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมให้คนได้ทํางานจิตอาสา สนับสนุนให้คนทําความดี เป็นสื่อกลางส่งเสริมให้คนในสังคมเกิดการเชื่อมโยงกันผ่านการแลกเปลี่ยนทักษะซึ่งกันและกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

โดย Wholay จะมีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลความดีจากทุก ๆ กิจกรรมที่ใช้งานผ่าน Wholay  เพื่อเก็บเป็นเกียรติประวัติ เป็นความภาคภูมิใจ เป็นข้อมูลความดีที่จะสามารถใช้เป็นมาตรฐานการยอมรับซึ่งและกัน สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างความไว้วางใจ ฯลฯ โดยฐานข้อมูลนี้จะถูกจัดการผ่าน ระบบ AMiSC (Areeya Metaya Integrity Social Credit) ซึ่งในเบื้องต้นผู้ใช้บริการจะรับรู้คุณสมบัติ (Feature) นี้ผ่านกลไกที่เราเรียกว่าการมอบ “หัวใจ”

2. การใช้งาน

การใช้งาน Wholay จะแบ่งการทำงานออกเป็น 3 หมวดใหญ่ ๆ คือ

2.1) การเป็นผู้ให้  คือการโพสต์ข้อความหรือรูปภาพเพื่อต้องการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ เช่นให้ความช่วยเหลือด้วยการบริจาคเงิน บริจาคสิ่งของ บริจาคอาหาร หรืออาสาที่จะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อผู้อื่น

2.2) การเป็นผู้รับ คือการโพสต์ข้อความหรือภาพเพื่อต้องการขอรับความช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ต้องการขอรับบริจาคเงิน ขอรับบริจาคสิ่งของ ขอรับบริจาคอาหาร หรือขอรับความช่วยเหลือทางด้านทักษะต่างๆ โดยผู้ขอความช่วยเหลือจะต้องระบุเหตุผลหรือความจำเป็นในการต้องการขอรับการช่วยเหลือไว้ด้วย 

2.3) การเล่าเรื่องราว เป็นโพสต์สำหรับกรณีการพบเห็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือต้องการบอกเล่ากิจกรรมของตัวเองที่ทำสำเร็จแล้ว

3. ข้อพึงระวัง

ผู้ใช้บริการมีอิสระในการกำหนดรูปแบบของการให้บริการซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตาม ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฎหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack หรือใช้บริการของเซิร์ฟเวอร์นี้ในการโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing ผู้ใช้บริการที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้ หรือใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย และระงับการให้บริการแก่ผู้กระทำผิดดังกล่าว

แพล็มฟอร์ม Wholay เป็นเพียงช่องทางให้บุคคล/องค์กรที่ต้องการทำงานจิตอาสาได้พบกับจิตอาสาที่มีความสามารถในงานนั้น ๆ เท่านั้น บริษัทฯ มิได้เป็นคู่สัญญาระหว่างผู้ใช้บริการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิการในการไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานจิตอาสาดังกล่าว และเพื่อให้ผู้ใช้บริการเกิดความปลอดภัยสูงสุดในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องตรวจสอบระดับความน่าเชื่อถือของผู้ใช้บริการอีกฝ่ายหนึ่งก่อนทุกครั้ง ซึ่งการเลือกใช้งานจิตอาสาขึ้นอยู่กับการพิจารณาและอำนาจการตัดสินใจของผู้ใช้บริการเอง

4. ข้อห้ามของผู้ใช้บริการ

ห้ามผู้ใช้บริการใช้บริการนี้ในการเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ที่ทำซ้ำ ดัดแปลง ข้อมูลใดๆ ที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ หรือใช้บริการนี้ในการเก็บข้อมูล หรือให้บริการใดๆ แก่เว็บไซต์อื่น

5. ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ หากโปรแกรมหรือข้อมูลบนเครื่องของผู้ใช้บริการถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง ถูกลบ รั่วไหล หรือเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทยินดีให้ความช่วยเหลือถึงที่สุดในการแกะรอย ค้นหา ตามตัว ผู้ที่สร้างความเสียหายให้แก่โปรแกรมและข้อมูลของผู้ใช้บริการ

6. การตรวจสอบ

บริษัทฯ สามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าผู้ใช้บริการมีการใช้งานผิดปกติ หรือกรณีที่บริษัทฯ เห็นสมควร บริษัทฯ สามารถที่จะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อรักษาสิทธิให้กับผู้ใช้บริการรายอื่น โดยผู้ใช้บริการจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ ไม่ได้

7. การเข้าถึงข้อมูล

การเข้าถึงข้อมูลโดยเฉพาะรหัสผ่าน ผู้ใช้บริการควรเก็บเป็นความลับและป้องกันจากการเข้าถึงโดยผู้อื่น ห้ามมิให้บุคคลใดใช้งานบัญชีของผู้ใช้บริการ หากทราบว่ามีบุคคลใดใช้บัญชีหรือรหัสผ่านในทางที่ผิดใด ๆ จะต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบทันที ถึงแม้ว่าจะมีการใช้งานที่ผิดของบุคคลที่สาม ผู้ใช้บริการยังคงต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากได้ละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ดังกล่าวนี้ นอกเหนือจากนั้นบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานไปในทางที่ผิด

8. การมอบสิทธิให้บริษัทฯ

ผู้ใช้บริการมอบสิทธิที่ไม่ผูกขาดในการใช้งานให้ Wholay (บริษัทฯ) เพื่อใช้เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้ใช้บริการส่งมา ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะ คำถาม รีวิว ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเมื่อผู้ใช้บริการโพสต์เนื้อหาที่ส่งไปยังแพล็ตฟอร์ม ผู้ใช้บริการยังมอบสิทธิ์ให้ Wholay (บริษัทฯ)ใช้ชื่อของผู้ใช้บริการในการเชื่อมต่อกับการรีวิวความคิดเห็นหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่ Wholay (บริษัทฯ) อาจเผยแพร่ ตัดออก หรือแก้ไขข้อมูลที่ผู้ใช้บริการส่งมา

9. คะแนนส่วนลด

ผู้ใช้บริการอาจได้รับคะแนน เพื่อใช้แลกส่วนลดจากการใช้บริการบนแพล็ตฟอร์มในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นของบริษัทฯ ตามอัตราการแลกเปลี่ยนที่บริษัทฯ กำหนดอันเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียว โดยปกติแล้วจะมีการให้เครดิต แก่บัญชีผู้ใช้บริการเมื่อมีการทำธุรกรรมสำเร็จหรือกิจกรรมที่อนุมัติเสร็จสิ้นลง และมีสิทธิเข้าร่วมในระบบการแลกรางวัล ถ้าบัญชีผู้ใช้บริการไม่ได้ถูกยกเว้นอย่างชัดเจนจากการเข้าร่วม

9.1) ธุรกรรมที่ไม่ได้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นบนแพล็ตฟอร์ม ไม่มีสิทธิในระบบการให้คะแนน

9.2) คะแนนไม่มีมูลค่าเป็นเงินตรา ไม่อาจก่อให้เกิดสิทธิในทรัพย์สินและไม่สามารถซื้อ ขาย โอน หรือแลกเป็นเงินสดได้

9.3) ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับคะแนนจากการเป็นสมาชิก ผู้ใช้บริการยอมรับให้บริษัทฯมีอำนาจในการตรวจสอบและระงับข้อโต้แย้ง โดยการตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สุด

10. ข้อพิพาทและกฎหมาย

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะไม่เกิดปัญหาข้อพิพาทใดๆ กับผู้ใช้บริการ แต่อย่างไรก็ตามหากมีข้อพิพาทใดๆ ที่ไม่อาจเจรจาตกลงกันอย่างฉันท์มิตร ให้คู่กรณีเสนอข้อพิพาทต่อศาลไทยที่มีเขตอำนาจศาล ณ สำนักงานแห่งใหญ่ของบริษัทฯ และให้พิจารณาตัดสินตามกฎหมายไทย