เริ่มต้นใช้งาน

การสร้าง Post ใหม่

.

หลังทำการ Login แล้ว จะเข้าสู่หน้าจอหลัก ซึ่งเป็นหน้าจอแสดงโพสต่างๆ ที่มีอยู่ โดยสามารถใช้คำสั่งค้นหา หรือคัดกรองเลือกแสดงเฉพาะโพสที่สนใจได้ หรือเลื่อนหาโพสที่สนใจ

ทั้งนี้ผู้ที่ทำการลงทะเบียนแล้ว หลัง Login สามารถทำการสร้างโพสของผู้ใช้งานเองได้ สามารถเลือกสร้างได้ทั้ง โพสอาสาให้ความช่วยเหลือ และ โพสขอความช่วยเหลือ รวมถึงการโพสเล่าเรื่องกรณีมีการร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโพสนั้นๆ

การสร้างโพสใหม่ เมื่อผู้ใช้แตะปุ่มสร้างโพสต์ใหม่ เพื่อเลือกสร้างโพส โดยระบุเลือก โพสหาอาสาสมัคร หรือโพสเป็นอาสาสมัคร และหลังทำการเลือกแล้วระบบจะแสดงหน้าต่างให้ใส่รายละเอียดตามประเภทโพสที่ระบุ

Wholay การสร้างโพสต์ใหม่

.

การสร้างโพสต์หาอาสาสมัคร

ผู้ลงทะเบียนที่ต้องการโพสหาอาสาสมัคร อาจเป็นได้ทั้งผู้ใช้งานทั่วไป หรือองค์กรที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ในโพสหาอาสาสมัครควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจน และเข้าใจง่าย หรืออาจมีการเพิ่ม Link ไปยัง Website ที่เกี่ยวข้อง หรือใส่ภาพเพิ่มเติม  เพื่อให้ผู้อาสาให้ความช่วยเหลือได้พิจารณาการให้ความช่วยเหลือ

การใช้งาน

เมื่อแตะสร้างโพสหาอาสาสมัคร หมายถึง ผู้สร้างโพสต้องการความช่วยเหลือ ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ป้อนรายละเอียดความต้องการ และเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

แตะที่ปุ่มโพสต์หาอาสาสมัครเพื่อขอความช่วยเหลือและใส่รายละเอียดการขอความช่วยเหลือ

.

1. หัวข้อเรื่อง

ใส่หัวข้อเรื่องของโพสหาอาสาสมัครสั้นๆ เช่น ต้องการผู้ช่วย หรือต้องการช่างซ่อม เป็นต้น สามารถใส่ได้ไม่เกิน 50 ตัวอักษร

.

2. ไม่ต้องเดินทาง

ทำเครื่องหมาย กรณีเป็นการขอความช่วยเหลือโดยผู้ที่อาสาให้ความช่วยเหลือไม่ต้องเดินทาง เช่น สามารถให้คำแนะนำผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ทาง Internet ได้

.

3. เร่งด่วน

ทำเครื่องหมาย กรณีเป็นการขอความช่วยเหลือแบบเร่งด่วน โดยระบบจะแสดง คำว่า เร่งด่วนบนโพส เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาอ่านสังเกตเห็นได้ง่าย

.

4. รายละเอียดประกาศ

ใส่รายละเอียดการขอความช่วยเหลือ สามารถใส่ Link เพื่อเชื่อมต่อไปหน้า Browser ที่ต้องการได้ และสามารถใส่ Hash tag # เพื่อใช้เป็นคำค้นหาได้ สามารถใส่ได้ไม่เกิน 13,000 ตัวอักษร

.

5. ระดับความน่าเชื่อถือ

ให้ Dropdown เพื่อเลือก ระดับความน่าเชื่อถือ เช่น มีหมายเลข ID หมายถึงผู้ที่อาสาให้ความช่วยเหลือต้องเป็นผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนและให้รายละเอียดหมายเลขบัตรประชาชนแล้วเท่านั้น เป็นต้น

.

6. วันที่สะดวกรับความช่วยเหลือ

ทำเครื่องหมาย เลือกวันที่สะดวกรับความช่วยเหลือ เพื่อช่วยให้ผู้อาสาให้ความช่วยเหลือสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้น แต่ยังไม่ใช่การนัดหมาย สามารถระบุวันได้มากกว่า 1 วัน หรือระบุทุกวันก็ได้

.

7. วันที่ต้องการรับความช่วยเหลือ

ระบุช่วงวันที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือทำเครื่องหมาย ไม่จำกัดช่วงวันที่ กรณีไม่ต้องการกำหนดช่วงวันที่ขอรับความช่วยเหลือ ผู้ใช้สามารถแตะ ปฏิทิน เพื่อเลือกระบุวันที่

.

8. ช่วงเวลาขอรับความช่วยเหลือ

ระบุช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือทำเครื่องหมาย ไม่จำกัดช่วงเวลา
ผู้ใช้สามารถแตะ นาฬิกา เพื่อเลือกระบุเวลา

.

9. จำนวนอาสาที่ต้องการ

สามารถระบุจำนวนผู้อาสาให้ความช่วยเหลือได้ กรณีเป็นหน่วยงาน หรือองค์กรที่จัดทำกิจกรรม เช่น ปลูกป่า หรือกวาดลานวัด เป็นต้น

.

10. ระบุสถานที่ขอรับความช่วยเหลือ

ระบุสถานที่ที่ต้องการรับความช่วยเหลือ เช่น ที่พักของเจ้าของโพสขอความช่วยเหลือ หรือ สถานที่จัดกิจกรรมของหน่วยงาน หรือองค์กร โดยกำหนดเป็น เลขที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้ชัดเจน
ระบบมีฟังก์ชั่นค้นหา แขวง/เขต ตำบล/อำเภอ และจังหวัด โดยสามารถค้นหาด้วยการ ป้อนคำ ระบบจะทำการค้นหาคำ แล้ว List ให้แตะเลือก  หรือกดปุ่ม ค้นหา เพื่อเรียกหน้าแสดงรายการสำหรับค้นหา

หลังใส่รายละเอียดแล้ว แตะปุ่ม บันทึก ระบบจะแสดงโพสในหน้าหลัก ทั้งนี้เจ้าของโพสสามารถทำการแก้ไข หรือลบโพสของตัวเองได้


การสร้างโพสต์อาสาสมัคร

ผู้ลงทะเบียนที่ต้องการเป็นอาสาสมัคร ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น อาจเป็นได้ทั้งผู้ใช้งานทั่วไป หรือองค์กรที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หลังทำการลงทะเบียน หรือ Login เข้าระบบแล้ว สามารถทำการสร้างโพสได้ ทั้งนี้ผู้โพสควรระบุรายละเอียดให้ชัดเจน หรืออาจมีการเพิ่ม Link ไปยัง Website ที่เกี่ยวข้อง หรือใส่ภาพเพิ่มเติม  เพื่อให้ผู้อ่านโพสต์เข้าใจได้ง่าย

การใช้งาน

เมื่อแตะสร้างโพสอาสาสมัคร หมายถึง ผู้สร้างโพสต้องการให้ความช่วยเหลือ ระบบจะแสดงหน้าต่างให้ป้อนรายละเอียด และเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้

1. หัวข้อเรื่อง

ใส่หัวข้อเรื่องของโพสหาอาสาสมัครสั้นๆ เช่น ต้องการผู้ช่วย หรือต้องการช่างซ่อม เป็นต้น สามารถใส่ได้ไม่เกิน 50 ตัวอักษร

2. ไม่ต้องเดินทาง

ทำเครื่องหมาย กรณีเป็นการขอความช่วยเหลือโดยผู้ที่อาสาให้ความช่วยเหลือไม่ต้องเดินทาง เช่น สามารถให้คำแนะนำผ่านทางโทรศัพท์ หรือ ทาง Internet ได้

3. หมวด

เลือกระบุหมวดของการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะช่วยใช้ในการค้นหา เช่น การศึกษา หรืองานช่าง

4. รายละเอียดประกาศ

ใส่รายละเอียดการให้ความช่วยเหลือ สามารถใส่ Link เพื่อเชื่อมต่อไปหน้า Browser ที่ต้องการได้ และสามารถใส่ Hash tag # เพื่อใช้เป็นคำค้นหาได้  สามารถใส่ได้ไม่เกิน 13,000 ตัวอักษร

5. ระดับความน่าเชื่อถือ

ให้ Dropdown เพื่อเลือก ระดับความน่าเชื่อถือ เช่น มีหมายเลข ID  หมายถึง ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือต้องเป็นผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนและให้รายละเอียดหมายเลขบัตรประชาชนแล้วเท่านั้น เป็นต้น

6. วันที่สะดวกให้ความช่วยเหลือ

ทำเครื่องหมาย เลือกวันที่สะดวกให้ความช่วยเหลือ แต่ยังไม่ใช่การนัดหมาย สามารถระบุวันได้มากกว่า 1 วัน หรือระบุทุกวันก็ได้

7. ช่วงวันที่ให้ความช่วยเหลือ

ระบุช่วงวันที่ให้ความช่วยเหลือ หรือทำเครื่องหมาย ไม่จำกัดช่วงวันที่ กรณีไม่ต้องการกำหนดช่วงวันที่ให้ความช่วยเหลือ ผู้ใช้สามารถแตะ ปฏิทิน เพื่อเลือกระบุวันที่

8. ช่วงเวลาให้ความช่วยเหลือ

ระบุช่วงเวลาที่สะดวกให้ความช่วยเหลือ หรือทำเครื่องหมาย ไม่จำกัดช่วงเวลา ผู้ใช้สามารถแตะ นาฬิกา เพื่อเลือกระบุเวลา

9. สถานที่ขอรับความช่วยเหลือ

ระบุสถานที่ที่ต้องการรับความช่วยเหลือ เช่น ที่พักของเจ้าของโพสขอความช่วยเหลือ หรือ สถานที่จัดกิจกรรมของหน่วยงาน หรือองค์กร โดยกำหนดเป็น เลขที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด ให้ชัดเจน ระบบมีฟังก์ชั่นค้นหา แขวง/เขต ตำบล/อำเภอ และจังหวัด

.

การลบ และ แก้ไขโพสต์

.

เจ้าของโพสต์ สามารถทำการ ลบ หรือแก้ไข หรือยกเลิกโพสต์ที่สร้างไว้เองได้ หลังทำการ Login เข้าระบบแล้ว

การแก้ไขโพสต์

หลังทำการ Login เจ้าของโพสต์สามารถทำการแก้ไขโพสที่ได้ทำการโพสไว้เองได้ โดยแตะปุ่ม แก้ไข และทำการแก้ไขข้อมูลในหน้าแก้ไขโพสต์

 หลังทำการบันทึกรายการแก้ไข ระบบจะแสดงข้อมูลโพสต์ที่ทำการแก้ไขแล้ว

การลบโพสต์

หลังทำการ Login เจ้าของโพสต์สามารถทำการลบโพสที่ได้ทำการโพสต์ไว้เองได้ โดยแตะปุ่ม ลบ และทำการยืนยันคำสั่งลบโพสต์

ทั้งนี้หัวใจที่ได้รับจากโพสที่ถูกลบไปจะยังคงอยู่

การส่งข้อความ

.

ผู้ใช้งานที่ทำการ Login เข้าระบบสามารถทำการส่งข้อความให้กับเจ้าของโพสต์ได้ โดยการแตะปุ่ม ความคิดเห็น เพื่อเข้าหน้าจอส่งข้อความ

ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อความถึงเจ้าของโพสต์ได้ และสามารถลบข้อความที่ส่งเองได้ โดยแตะปุ่ม ลบ ที่ข้อความได้

การให้ใจ

.

การให้ใจ เป็นการให้คะแนนกับเจ้าของโพส เพื่อแสดงให้ทราบว่าพอใจ หรือถูกใจ กับเรื่องที่โพส หัวใจที่ได้รับจะแสดงให้เห็นใน Profile ของเจ้าของโพส แสดงให้เห็นถึงความดีที่ได้รับการยอมรับโดยผู้ใช้งานท่านอื่น สามารถใช้ประกอบการพิจารณาความน่าเชื่อถือได้

ผู้ลงทะเบียนที่ทำการ Login เข้าระบบสามารถทำการให้ใจกับเจ้าของโพสได้ โดยการแตะปุ่ม ให้ใจ โดยระบบจะนับจำนวนเพิ่มแสดงให้เห็นในโพสต์นั้น

กรณีต้องการยกเลิกการให้ใจ สามารถแตะปุ่ม ให้ใจ อีกครั้ง เพื่อลบคะแนนที่ให้ออกได้